Κατηγορίες

Πληροφόρηση

Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμένους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και αφού επιβεβαιωθεί η εγγραφή τους.

ΠληρωμέςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τζίμας BioMedLab

Εμείς στην BioMedlab προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 με στόχο την μέγιστη ασφάλεια τους από αθέμιτη χρήση αλλά και διαρροή.

Στα πλαίσια αυτά λάβαμε τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα και αναθεωρήσαμε διαδικασίες και πολιτικές μας.

Με την παρούσα δήλωση η BioMedlab επιθυμεί να ενημερώσει, όσους έρχονται σε επαφή με την BioMedlab στην έδρα της: Αβγό Αγ. Δημητρίου, 45500, Ιωάννινα στην ηλεκτρονική της διεύθυνση: info@tzimas-bml.gr, ή τηλεφωνικά στο 26510 96266, καθώς και όσους χρησιμοποιούν κάποια από τις υπηρεσίες της ή το ηλεκτρονικό της website, www.tzimas-bml.gr, με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους – δηλαδή τα προσωπικά τους δεδομένα - και ειδικότερα:

 • τις κατηγορίες των δεδομένων,
 • τις πηγές των δεδομένων,
 • τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων,
 • τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Κανονισμός αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τέλος,
 • τις πολιτικές και τα λοιπά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την BioMedlab, καθώς και τις εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τους παρέχονται από η BioMedlab.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση της BioMedlab.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tzimasp@otenet.gr ή τηλεφωνικά στο 6944 160704.

1. Η BioMedlab ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Tzimas Bio.Med.Lab.

Διεύθυνση: Αβγό Αγ. Δημητρίου, 45500, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510 96266

Email: info@tzimas-bml.gr

Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων:

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Τζίμας

Διεύθυνση: Αβγό Αγ. Δημητρίου, 45500, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 6944 160704

Email: tzimasp@otenet.gr

2. Υποκείμενα και Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, η BioMedlab συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν απευθείας:

 • οι εργαζόμενοί, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της BioMedlab, στα πλαίσια της εξέλιξης της μεταξύ μας συμβατικής έννομης σχέσης
 • οι διάφοροι συναλλασσόμενοι με αυτήν.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά περίπτωση αυτόματα, όπως μέσω των cookies που εγκαθίστανται μέσω της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας (πολιτική cookies).

3. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, είναι:

 • Απλά Δεδομένα, και δη στοιχεία επικοινωνίας όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,e- mail, κ.λπ., ή προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως ενδεικτικά αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, κ.ο.κ.
 • Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας (ευαίσθητα), όπως ιδίως δεδομένα που αφορούν την υγεία, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά τα δεδομένα υγείας των εργαζομένων μας για την συμμόρφωσή μας στις υποχρεώσεις μας προς την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όταν συντρέχει λόγος συμμόρφωσής μας προς την σχετική νομοθεσία ή κατά περίπτωση για την ικανοποίηση ειδικότερων αιτημάτων των υποκειμένων), για τα οποία όταν αυτό είναι απαραίτητο λαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων.

4. Σκοπός Επεξεργασίας

Οι λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κατά περίπτωση, είναι:

 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
 • να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας,
 • να διεκπεραιώσουμε αιτήματά σας,
 • να εγγραφείτε στο e-shop,
 • να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία,
 • να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες της επιχείρησής μας (μέσω social media ή με άλλο τρόπο)
 • να αξιολογήσουμε το βιογραφικό/ αίτησή σας για την σύναψη συμβάσεως εργασίας ή και έργου,
 • να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις,
 • να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας προς εσάς,
 • να εκτελέσουμε παραγγελίες σας,
 • να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο,
 • να οργανώσουμε την δραστηριότητά μας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τέλος.

5. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:

 • Άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ: Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.
 • Άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.
 • Άρθρο 6 παρ.1στ ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η επιχείρησή μας, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

Και σε ότι αφορά δεδομένα ειδικής κατηγορίας:

 • Άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ: όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ειδικής κατηγορίας (υγείας, κ.λπ.), για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, αφού σας έχουμε ενημερώσει πλήρως εκ των προτέρων για αυτούς.
 • Άρθρο 9 παρ. 2β ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εσωτερικό δίκαιο.

Σε ότι αφορά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα:

 • Άρθρο 10 ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το ενωσιακό ή εσωτερικό δίκαιο.

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Κοινοποίηση σε Τρίτους

Η BioMedlab δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας. Επομένως δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη για λόγους εμπορικής προώθησης.

8. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας

Η BioMedlab διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας τους. Μετά τη λήξη του, η BioMedlab διατηρεί, σύννομα, τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική της υποχρέωση, απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρησή τους τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της BioMedlab.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλόγως της νόμιμης βάσης στην οποία στηριζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

9.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε:

α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και

β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων

Για να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα και προφορικώς, ωστόσο, σας συνιστούμε να το υποβάλετε εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του αιτήματός σας

Μπορεί να μην επιθυμείτε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η BioMedlab έχει για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε την διαδικασία αν μας διευκρινίσετε, επακριβώς, ποια δεδομένα θέλετε.

Όταν κάνετε αίτημα πρόσβασης (παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι απαραίτητο να περιλαμβάνετε τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Τυχόν πληροφορίες που χρησιμοποιεί η BioMedlab για να σας ταυτοποιήσει ή να σας διαφοροποιήσει από άλλους ανθρώπους με το ίδιο όνομα, όπως κωδικό κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες ή σχετικές ημερομηνίες που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε αυτό που χρειάζεστε.

Πότε μπορεί η BioMedlab να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης;

Η BioMedlab δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, αν τα δεδομένα σας συμπεριλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου, εκτός όταν:

 • Το άλλο πρόσωπο έχει συγκατατεθεί στην κοινοποίηση των δεδομένων του ή τυγχάνει εύλογο να σας χορηγηθούν οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του άλλου προσώπου.
 • Για τη λήψη της σχετικής απόφασης η BioMedlab θα χρειαστεί να ρυθμίσει το δικό σας δικαίωμα πρόσβασης έναντι των δικαιωμάτων του άλλου προσώπου αναφορικά με τις δικές του πληροφορίες.

Η BioMedlab δικαιούται επίσης να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης όταν είναι καταφανώς αβάσιμο ή καταχρηστικό.

Σε κάθε περίπτωση η BioMedlab θα πρέπει να σας ενημερώσει και να αιτιολογήσει την απόφασή του. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ακόμα και να προσφύγετε ενώπιον Δικαστηρίων.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να μου απαντήσει η BioMedlab;

Η BioMedlab έχει ένα μήνα για να απαντήσει στο αίτημά σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να εκτιμήσει το αίτημά σας και μέχρι δύο μήνες για να σας απαντήσει. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο, η BioMedlab θα σας ενημερώσει εντός μηνός για ποιο λόγο χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Μπορεί η BioMedlab να χρεώσει τέλος (παράβολο) για την ικανοποίηση του δικαιώματός μου πρόσβασης;

Ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων θα σας παρασχεθεί δωρεάν. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας τυγχάνει καταφανώς καταχρηστικά επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, ενδέχεται να σας επιβάλλει τέλος για τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με αυτό.

9.2 Δικαίωμα Ενημέρωσης

Επίσης έχετε το δικαίωμα να σας ενημερώσουν για τα κάτωθι:

 • Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η BioMedlab τα δεδομένα σας
 • Με ποιον τα μοιράζεται ή σε ποιόν τα κοινοποιεί
 • Πόσο καιρό θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας και πως έλαβε αυτήν την απόφαση
 • Ότι έχετε τα δικαιώματα να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας να ζητήσετε την διαγραφή τους να εναντιωθείτε στην χρήση τους να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση της πηγής των δεδομένων εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων εάν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

9.3 Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας θα πρέπει να ενημερώσετε η BioMedlab ότι αμφισβητείτε την ορθότητα και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, να εξηγήσετε πως η BioMedlab θα πρέπει να τα διορθώσει και να μας παράσχετε σχετικά αποδεικτικά των ανακριβειών.

Όταν μας ζητήσετε την διόρθωση των στοιχείων σας, θα ελέγξουμε, επιμελώς, εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας προσκομίσετε και αυτών που κατέχουμε. Ακολούθως, θα σας ενημερώσουμε εάν τα έχουμε διορθώσει, διαγράψει ή εάν έχουμε συμπληρώσει τα δεδομένα. Στην περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, παρέχοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση της αρνητικής μας απάντησης. Εάν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, η BioMedlab θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για την διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός αν αυτό αποβαίνει ανέφικτο ή προαπαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε σε ποιους αποδέκτες διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας.

9.4 Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η BioMedlab ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται:

 • όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν,
 • όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία και τέλος,
 • εάν τα δεδομένα συνελέγησαν παράνομα ή όταν ήσασταν παιδί στο πλαίσιο παροχής on-line υπηρεσίας.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από η BioMedlab τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση του Ιδρύματος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η BioMedlab δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί νομική υποχρέωση.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για λόγους δημόσιας υγείας.
 • Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Όταν η διαγραφή των δεδομένων σας θα δυσχέραινε σημαντικά ή θα καθιστούσε ανέφικτη την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

9.5 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 9.7 της παρούσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μόνο όμως στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν επικαλείστε την ανακρίβεια των δεδομένων σας και η BioMedlab ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα
 • Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων.
 • Όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η BioMedlab ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης και συγκεκριμένα: α. εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η BioMedlab εξετάζει το αίτημα διόρθωσης ή β. εάν ζητήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η BioMedlab εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

9.6 Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από η BioMedlab, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από η BioMedlab να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα χωρίς αντίρρηση απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς, μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία).
 • Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς.
 • Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

9.7 Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς του Ιδρύματος, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η BioMedlab θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.8 Δικαίωμα στην μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Προφίλ

Εάν η BioMedlab χρειαστεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 • η BioMedlab ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί νομίμως να λάβει τέτοια απόφαση, μόνον εάν μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή η εάν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το Εθνικό Δίκαιο και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου.
 • Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί ως αναγκαία για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας, ήτοι του Π.Ι.Ο.Π. ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, ώστε η BioMedlab θα υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.
 • Εάν η BioMedlab προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας παράσχει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς) ή σε εύλογο χρόνο (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
 • σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 • σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
 • σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας,
 • ενημέρωση σχετικά το δικαίωμα του υποκειμένου για εναντίωση, το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
 • Δικαιούσθε στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής,
 • η BioMedlab θα είναι υποχρεωμένο να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ είναι η συγκατάθεσή σας και αυτή ανακληθεί ή αν ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, και εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

9.9. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, και για την άσκηση κάποιου από τα ως άνω σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Δεδομένων της BioMedlab κ. Παναγιώτη Τζίμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tzimasp@otenet.gr ή τηλεφωνικά στο 6944 160704.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

10. Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Δεδομένων για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την BioMedlab τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (προτεινόμενης της προθεσμίας σε δύο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από η BioMedlab δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr).

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η BioMedlab εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η BioMedlab διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή, τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί, έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Προσέτι, για τον σκοπό αυτό, η BioMedlab έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία, προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα, με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

12. Επικαιροποίηση - Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση θα αναθεωρηθεί εφόσον χρειάζεται για να προσαρμοστεί σε νομοθετικές αλλαγές, για να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες της BioMedlab. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης – Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.